Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Aksel İş Sağlığı ve Güvenliği A.Ş. tarafından şirket bina ve yerleşkelerinde kullanılan kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amaçlı ile hazırlanmıştır.

Şirket binamız giriş kapıları, bina dış cephesi, otopark ve güvenlik kulübesi hizmet alanında bulunan toplam 13 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla izlenmekte olup ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır. Güvenlik kamerası aracılığı ile görsel olarak toplanan ve kaydedilen kişisel verileriniz; şirketimiz bina ve tesis güvenliği ile şirketimiz ile ilişiği bulunan kişilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla 6698 sayılı Kanunun 5 maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Görüntüler yalnızca güvenlik açısından zorunlu olması sadece yetkili kişi taraf ından izlenmekte olup 26 gün içerisinde kalıcı olarak silinmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecek olup ayrıca kişisel bir talebiniz bulunması halinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Fatih Mh. Yavuz Selim Cd. No: 29/1/2 Tavşanlı / Altınova / YALOVA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.